Takto sme stavali – Tenisová hala COUNTRY KLUB v Belej

Takto sme stavali – Tenisová hala COUNTRY KLUB v Belej

1jpg

Stavba haly sa nachádza v areáli „COUNTRY SALOON“ na okraji obce Belá v okrese Žilina, na ľavej strane hlavnej cesty v smere na Terchovú. Areál zahŕňa hotel*** s funkciou malého kongresu, wellnessu a reštaurácie. 

2jpg

3jpg

Urbanistické riešenie

Na stavbu tenisovej haly využil investor voľnú nezastavanú plochu, situovanú východným smerom od hotela. Tenisová hala a športové exteriérové plochy rozširujú ponúkané služby areálu.

Týmto riešením vzniká medzi budovou hotela a plánovanou stavbou dostatočne veľký voľný priestor, v ktorom je situovaný hlavný vstup do novostavby a vonkajší tenisový kurt.

Súčasťou riešenia doplnenia areálu sú aj zelené plochy v okolí tenisovej haly a vonkajších športovísk, malé detské ihrisko medzi budovou reštaurácie a hotelového wellness a tiež zmena riešenia vonkajšieho wellness (vonkajšia sauna nahradená ponornými kaďami s horúcou vodou).

3ajpg

4jpg

5jpg

Architektonické riešenie

Na architektonické a výtvarné riešenie mali vplyv tieto faktory:

   • požiadavky investora na vytvorenie dostatočných priestorových kapacít pre jeho potreby,

   • orientácia navrhovaného objektu ku svetovým stranám,

   • urbanisticko – dispozičné požiadavky investora,

   • geometrické parametre pozemku a jeho obmedzenia,

   • požiadavky investora na architektonické riešenie objektu a jeho materiálovo-technické riešenie,

   • prístup autorov k tvorbe dispozičného a architektonicko-hmotového stvárnenia.

V návrhu boli zhodnotené a rešpektované všetky požiadavky a z toho plynúce možnosti architektonického výrazu.

6jpg

6ajpg

7jpg

Tenisovú halu je možné vnímať ako skladbu dvoch primárnych častí – hmôt. Prvou je samotná tenisová hala – krytý tenisový kurt. Tvorí ju pozdĺžna – obdĺžniková hmota, prekrytá pozdĺžne zvažujúcou sa sedlovou (plytkou) strechou. Rozmery zodpovedajú požiadavkám pre hru tenisu, vrátane štvorhry. Veľkosť plochy je približne 36x16 m. Výškové parametre zodpovedajú požiadavkám na rekreačný tenis, nespĺňajú však požiadavky na súťažné zápasy. Pri ich tvorbe sme brali do úvahy hmotovú súvislosť s blízkym hotelom. Cieľom bolo, aby hmota a architektúra tenisovej haly nepotláčala budovu hotela, ale ju vhodne dopĺňala. Pozdĺžne zvažujúca sa strecha podporuje tento zámer, predovšetkým pri pohľade od cesty.

Druhou časťou je jednopodlažná „prístavba“ zázemia, ktorú tvorí pozdĺžna zošikmená hmota vo výške jedného nadzemného podlažia, uložená kolmo na tenisovú halu, a to v severnej časti dispozície. Touto hmotovou skladbou vzniká medzi hotelom a halou akoby malé námestie, využité na ďalšie športové aktivity a oddych. Zázemie je prekryté plochou strechou, v pohľade dynamicky naklonenou, čomu následne zodpovedá a prispôsobuje sa aj koncepcia okien, presklenia a stropov. 

8jpg

10jpg

Architektonický výraz celku je sformovaný do klasického, ale zároveň zaujímavého a moderného stvárnenia. Kompozíciou dvoch rozdielnych častí a kombinovaním presklených a plných častí vznikla zaujímavá hmota a architektonický výraz, s potlačením veľkosti tenisovej haly.

V materiálovom prevedení dominuje hlavne drevo. To je využité aj ako materiál hlavných nosných prvkov tenisovej haly – nosníkov a stĺpov a tiež ako obkladový materiál stien v exteriéri a interiéri. Hala je presvetlená bohato dimenzovanými presklenými plochami v obvodovom plášti. Hlavné drevené rámy haly sú plnostenné z lepeného lamelového dreva. Obvodový plášť je riešený ako sendvičová drevená konštrukcia s vkladanou tepelnou izoláciou uprostred. Nižšia časť zázemia je murovaná, so stropom z drevených priehradových nosníkov.

Spevnená plocha pred hlavným vstupom, pokrytá betónovou dlažbou je doplnená o zaujímavé zelené plochy.

11jpg

12jpg

Nosnú konštrukciu tenisovej haly tvorí 13 lepených drevených rámov s rozponom medzi stojkami 17,15 m. Osovo sú od seba vzdialené 3,085 m.

Objekt je založený na základových železobetónových pätkách, stužených oceľovými tiahlami v osi rámov. Výška pätiek je 2,87 m. Medzi pätkami sú osadené základové stužidlá.

Medzi rámami sú upevnené sendvičové drevené steny s minerálnou výplňou. Konštrukciu stien tvoria stojky a priečniky z profilov 160x60 mm. Z čela haly sú v stene osadené podporné nosné stĺpy proti vetru o rozmere 160x160 mm. Na takto pripravenej konštrukcii je potom z exteriérovej strany upevnená DHF doska, ktorá celú drevenú konštrukciu stĺpikov a priečnikov stužuje. Z vonkajšej strany sú steny zateplené dodatočnou izoláciou hr.50 mm, ukladanou medzi konštrukčné rámy a prekryté exteriérovým dreveným obkladom. Medzi obkladom a stenou je prevetrávaná vzduchová medzera. Z vnútornej strany sú obložené OSB doskami hr.18 mm s upraveným povrchom (morené, lak + farba), ktoré zároveň tvoria aj finálnu povrchovú úpravu stien.

1. Zastavaná plocha: 831,16 m2
2. Podlahová plocha: 763,68 m2
3. Obostavaný priestor: 6 292,72 m3

14jpg

13jpg

Autor: Ing.arch. Roman Klenovič
Ing. arch. Andrea Klenovičová
Dodávateľ drevenej nosnej konštrukcie: Kontrakting stavebné montáže s.r.o. (KSM)
Výrobná dokumentácia: Ing Jozef Perďoch KSM
Stavbyvedúci: Ing. Tomáš Horník KSMPrečítajte si viac informácií o montovaných domoch z dreva alebo nás kontaktujte pre konzultáciu.

Tím Staviame z dreva.sk