Takto staviame: rekonštrukcia kaštieľa v Tepličke nad Váhom

Takto staviame: rekonštrukcia kaštieľa v Tepličke nad Váhom

Kaštieľ zo 16. storočia, ktorého severozápadná nárožná veža je jeho neoddeliteľnou súčasťou, sa nachádza v katastri obce Teplička nad Váhom a patrí k najväčším a najvýznamnejším profánnym stavbám svojho druhu v žilinskom kraji. Staviteľom tohto kaštieľa bol Mikuláš Deršffy. Pozoruhodnou osobnosťou, ktorá v kaštieli istý čas bývala, bola Žofia Bosniaková. Dodnes sa jej za šľachetnosť a dobrotu prejavuje veľká úcta a obdiv.

Kaštieľ bol niekoľkokrát prestavaný a vystriedalo sa v ňom niekoľko majiteľov. Okrem spomenutých Deršffyovcov k najvýznamnejším majiteľom z radov šľachtických rodov patrili Wešelényovci, Lowenburgovci, Windischgrätzovci, Sinovci a ďalší. Objekt v nedávnej minulosti plnil funkciu na bývanie. Majitelia tejto nehnuteľnosti svojvoľnými úpravami zmenili niektoré časti veže, čím bola narušená pôvodná podoba pamiatky. Tieto úpravy je možné odstrániť a realizovať pamiatkovú obnovu kaštieľa tak, aby sa prinavrátila jeho pôvodná pamiatková hodnota. Nakoľko vlastníci objektu dlhodobo nejavili záujem o obnovu, z iniciatívy občianskeho združenia sa začal proces prípravy postupnej obnovy časti severozápadnej veže kaštieľa za účelom jeho ďalšieho využitia pre organizovanie kultúrnych a spoločenských akcií pre obyvateľov obce, príležitostných návštevníkov, obyvateľov mesta Žilina i okolitých obcí.


katie dronjpg

V súčasnosti objekt vykazuje zlý stavebno-technický stav. Severozápadná nárožná veža je v havarijnom stave, jej korunná rímsa a časť murív vykazujú výrazné statické trhliny. Statické poruchy a poškodená strešná krytina bezprostredne ohrozujú hmotnú podstatu severozápadnej nárožnej veže. Existujúca konštrukcia krovu bola opatrne demontovaná, aby nedošlo k narušeniu koruny muriva.

katie 3JPG

Konštrukcia krovu veže

Tvar strechy veže je navrhnutý na základe proporčných systémov používaných v období baroka, prezentovaného obdobia. Základom konštrukcie krovu je trámový rošt z dubového dreva, tvorený hlavnými trámami, do ktorých sú čapované výmeny väzných trámov. Trámový rošt je uložený na dvojitú pomúrnicu, ktorá je kotvená do muriva pomocou svorníkov cez chemické kotvy, vzájomne sú spojené pomocou uholníkov. Nosná konštrukcia veže je tvorená drevenými priehradovými väzníkmi so styčníkovými pozinkovanými plechmi.

Oblúkové priehradové väzníky boli montované na oceľovú konštrukciu, následne zaklopené doskami a oplechované na stavenisku na zemi. Celá cibuľová časť veže bude následne položená žeriavom na spodnú valbovú časť, čím sa výrazne skráti čas montáže. Spodnú nosnú časť veže tvorí sústava väzníkov v tvare valby na ktorej bude umiestnená cibuľová časť veže tvorená sústavou drevených priehradových väzníkov so styčníkovými plechmi. Krytina veže bude z medeného plechu s hrúbkou 0,6 mm, ktorý je uložený na separačnú štruktúrovanú rohož a drevené debnenie. Priestor pod konštrukciou krovu veže je zateplený v rovine nad trámovým roštom. Tepelná izolácia je uložená na drevený záklop, na ktorý je položená parozábrana a tepelná izolácia.


katie 5jpg

Konštrukcia krovov nad krídlami

a) Krov nad hlavným krídlom (západná časť) je jednoduchej konštrukcie pozostávajúcej v plných väzbách z väzného trámu uloženom na pomúrnici, ktoré sú kotvené do železobetónového venca pomocou svorníkov cez mechanické kotvy. V strede väzných trámov je stĺpik – vešadlo nesúci vrcholový trám, na ktorý sú osedlané krokvy. Stĺpik je vyvesený dvojicou vzpier. Krokvy, vzpery a stĺpik sú vzájomne zabezpečené klieštinami. V pozdĺžnom smere je krov stabilizovaný pásikmi zabezpečujúcimi vrcholovú väznicu.

b) Krov nad bočným krídlom
(severná časť)

Konštrukcia krovu nad bočným krídlom pozostáva z dvoch plných a troch medziľahlých väzieb. Plné väzby nie sú identické. Pri veži sa nachádza zredukovaná plná väzba. Plná väzba je tvorená väzným trámom, na ktorý sú čapované stĺpiky nesúce stredovú väznicu, na ktorú sú položené klieštiny, klieštiny taktiež spájajú stĺpiky s krokvami a podkrokvovými vzperami v spodnej úrovni. Pod vrcholovou väznicou je osadená druhá úroveň klieštin, čím zabezpečujú tuhosť celej konštrukcie. Klieštiny zvierajú v strede skrátený stĺpik, na ktorom je uložená vrcholová väznica, ktorá je v pozdĺžnom smere stabilizovaná pásikmi. Ako krytina krovov nad krídlami je navrhnutá keramická pálená – bobrovka.

Skladba strešnej konštrukcie je navrhnutá s tepelnou izoláciou v skladbe v oboch krídlach rovnako. Na všetkých navrhovaných strechách budú v dvoch radoch nad odkvapovou hranou osadené snehové zábrany, vrátane strechy veže.

hotovo katie JPG

katie strechaJPG

katie zvntraJPG


Investor (stavebník): OZ Revitalizácia kaštieľa Teplička nad Váhom

Autor a projektant: Ing. arch. Roman Klenovič

Zhotoviteľ: Kontrakting stavebné montáže s.r.o.

Výrobná a montážna dokumentácia: Ing. Vladimír Juriga (Kontrakting)


Máte záujem o realizáciu stavby z dreva? Máte pozemok a potrebujete skonzultovať projekt? Premýšľate o stavbe z dreva a neviete sa rozhodnúť? Kontaktujte nás! Konzultujeme aj realizujeme.

Tím Staviame z dreva.sk